SWORD OF DESTINY (2018)

IMDb: 5.4/10
View: 108
Sound:

เรื่องย่อ

ยี่สิบปีที่แล้ว เมื่อมนุษย์ต่างดาวบุกเข้ามา มีการต่อสู้นองเลือดอันยาวนานในศิลปะการต่อสู้ของที่ราบตอนกลาง สุดท้ายเหลือแค่แปดคน ตั้งแต่นั้นมา


เรียบเรียงข้อมูลโดย: post@mymovie2fun